Skip Navigation Links
لیگ خلاقیت رباتیک دانش آموزی در حوزه منابع آب

ا توجه به کمبود منابع آب در کشور و نیاز به شناخت چالش ها و راهکارهای موجود در زمینه انباشت آب و همچنین بازگرداندن آب به چرخه طبیعی و ارائه راهکارهای موجود جهت جلوگیری از هدر رفت آن در حوزه خانگی و کشاورزی و جلوگیری از بوجود آمدن آلودگی های زیست محیطی در حوزه آب، صورت مساله کلی با عنوان "حفاظت از منابع آب، حفاظت از حیات نسل آینده" در این حوزه معرفی گردیده است. بر این اساس سعی بر آن است تا با استفاده از دانش رباتیک راه حل های برون رفت از این معضل ارائه گردد. لذا از کلیه علاقه مندان به این موضوع دعوت میگردد تا با مراجعه به قوانین این لیگ از نحوه شرکت در آن اطلاعات لازم را کسب نمایند.

 

"حفاظت از منابع آب، حفاظت از حیات نسل آینده"


حامیان
     

 


حامیان