Skip Navigation Links
معرفی

مسابقات دو و میدانی مجموعه ای از رویداد های ورزشی است که رقابت هایی از قبیل دو، پرش و پرتاب را در بر می گیرد. تشکیل و سازمان یافتن این مسابقات به 776 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. فرمت مدرن این رویداد ورزشی برای اولین بار در غرب اروپا و شمال آمریکا در قرن 19 و اوایل قرن 20 پدید آمد و سپس در تمام نقاط جهان گسترش یافت به گونه ای که امروزه در اکثر کشور ها این مسابقات رواج دارد. کمیته فنی لیگ دو و میدانی ربات های انسان نما در اولین دوره ی این رقابت ها رشته هایی از قبیل دوی سرعت، دو های استقامت، دوی  با مانع، دو های امدادی، پرش های گوناگون و پرتاب وزنه را درنظر گرفته است، که در تبیین مقررات این رشته ها تا حد امکان از قوانین مسابقات المپیک تابستانه انسان ها استفاده شده است. از اهداف لیگ دو و میدانی در مسابقات المپیک ربات های انسان نما می توان به این نکته اشاره نمود که امید است؛ در سال های پیش رو، روز به روز در راستای شرایط و قوانین مسابقات جهانی و المپیک در این رشته، گام برداریم.


حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان