لیگ {{teams[0].leagueName}}

تیم های پیش ثبت نام شده

ردیف نام تیم وابستگی سرپرست تیم کشور
{{$index+1}}   {{p.name}}   {{p.relative}}   {{p.creatorName}}  

تیم های پذیرفته شده

ردیف نام تیم وابستگی سرپرست تیم کشور
{{$index+1}}   {{q.name}}   {{q.relative}}   {{q.creatorName}}