Skip Navigation Links
قوانین

ارزیابی

ارزیابی تیم‌ها بر اساس دقت شناسایی فرامین مورد نظر انجام خواهد شد. برای هر تشخیص درست یک امتیاز مثبت و برای هر تشخیص غلط یک امتیاز منفی در نظر گرفته خواهد شد.

ورودی و خروجی

ورودی: تنها ورودی برنامه تیم‌ها در این مسابقه آدرس و نام فایل صوتی ورودی است.

خروجی: برنامه هر يک از تيم‌هاي شرکت­کننده بايد یک فایل با نام تیم خود و با فرمت txt به عنوان خروجی بسازند. هر سطر از این فایل شامل کد یک فرمان و زمان شروع و خاتمه آن در فایل صوتی است که بین هر یک از این بخش‌ها یک فاصله (کاراکتر space) باید قرار داده شود

قوانین لیگ

1-  کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.

2-     استفاده از کدهای آماده تابع قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر می‌باشد.

3-     محدودیتی در مورد زبان برنامه نویسی مورد استفاده وجود ندارد.

4-     شرکت­کنندگان بایستی برنامه خود را پیش از شرکت در مسابقه آموزش دهند و در روز مسابقه تنها به اجرای آن بپردازند.


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners