Skip Navigation Links
معرفی

این رقابت توسط یک ربات چرخدار در نیمی از یک زمین فوتبال صورت می گیرد. ماموریت ربات در لیگ ربوسات ریس این است که بتواند تعدادی توپ بیسبال با رنگ های معین را تشخیص داده و آنها را به یک محل مشخص شده با رنگ مشابه توپ در درون دروازه منتقل کند. توپ ها به صورت تصادفی در زمین قرار داده شده اند و تعدادی مانع نیز در میان آنها قرار داده می شود. ربات بایستی با استفاده از دوربین و لیدار، توپ ها را پیدا کرده و از موانع موجود در زمین عبور کند و در ادامه توپ های رنگی را به محلی با رنگ مشابه در درون دروازه منتقل کند. نکته ی قابل توجه این است که در این لیگ هیچ دوربینی در بالای زمین قرار ندارد و باید دوربین (و یا دوربین ها) بر روی خود ربات قرار داشته باشد. تمامی پردازش ها باید به صورت اتوماتیک بر روی ربات انجام شود و ربات نمی تواند با هیچ ایستگاه زمینی از طریق ارتباط بیسیسم در ارتباط باشد . شرکت کنندگان در این لیگ می توانند از ربات ترتلبات 3 یا پلتفرم های آماده دیگر استفاده کنند. در صورتی که پلتفرم ربات توسط تیم شرکت کننده طراحی شده باشد امتیاز مثبت به آن تعلق می گیرد. جزئیات بیشتر در بخش قوانین ذکر شده اند.

                                                                                                                       


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners