Skip Navigation Links
معرفی
لیگ خودروهای خودران که برای اولین بار در این دوره از مسابقات فیراکاپ ایران برگزار می شود با هدف خودران سازی حرکت خودروهای الکتریکی کنترل از راه دور دارای سیستم فرمان آکرمن با ابعاد یک به ده ابعاد خودروهای شهری واقعی ایجاد شده است.  این مسابقات در دو بخش محیط شهری و جاده برگزار می شود که هر کدام اهداف خاصی را دنبال می کنند. در بخش جاده هدف طی مسیر مسابقه با حداکثر سرعت ممکن به صورت خودران و عبور از نقاط مشخص می باشد. در بخش درون شهر، خودرو های باید با استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده در کنار خیابان ها مسیر مشخضی را دنبال کرده و به مقصد برسند. الگوریتم های هوش مصنوعی به کار رفته در این مسابقات می تواند مبنای مناسبی برای حرکت به سمت خودروهای خودران در آینده باشد.
 
 


برگزار کنندگان

 

حامیان علمی

 

حامیان اصلی

Organizers

 

Educational Partners

 

Partners

previous autcup