Skip Navigation Links
معرفی

با شروع فعاليت ربات ها در امور زير بنايي، امكان انجام كارهايي فراهم گرديد كه تا قبل از آن تقريبا غير ممكن بود و يا به شكلي كه امروزه در جريان است، قابل انجام نبود. از جمله ي آن ها تاسيس و گسترش كارخانه هاي بزرگ و شكل گيري خطوط توليد كنوني مي باشد كه فرايند انبارداري به عنوان بخش كليدي در فرايند صنعتي شناخته مي شود؛ به گونه اي كه پيشرفتي كه امروز در صنعت شاهد آن هستيم، تماما وام دار توسعه ي روش هاي نوين مطرح شده در فرايند انبار داري مي باشد.با توجه به نقش مهم انبارداري در صنعت، بر آن شديم تا با برگزاري ليگ "ربات هاي انباردار" و شبيه‌سازي آن به محيط واقعي گامي اساسي در جهت رشد اتوماسيون انبارداري از لحظه ي ورود تا انتقال، جابجايي و خروج آن ها از انبار برداريم.كميته ي جهاني ليگ چالش ربات ها در فدراسيون جهاني رباتيك فيرا بر آنست كه با طراحي اين ليگ محققين و دانشجويان فعال در حوضه ي مهندسي را در جهت افزايش كارايي و بهبود عملكرد ربات هاي انباردار سوق دهد.در این لیگ ربات وظیفه دارد در طی ماموریت های جداگانه ای، کالاهای انبار را از لحظه ی ورود تا انتقال ، جا‌به‌جایی، نگهداری و خروج آنها از انبار را به صورت اتوماتیک کنترل کند و به منظور ایجاد نظم در انبار پس از به انجام رساندن هر ماموریت به نقطه ی شروع خود بازگردد .ماموريت هاي ربات انبار دار به سه سناريو تقسيم ميشود و تيم هاي شركت كننده در هر سناريو به رقابت بايكديگر مي پردازند و از برآيند امتيازدهي اين سه سناريو تيم هاي برتر انتخاب خواهند شد.تقسيم بندي اين سه سناریو به شرح زير ميباشد:

١-ورود و جابه‌جایی کالا.

2- نگهداری کالا.

3- خروج کالا.

نكته ي حائز اهميت در هر كدام از اين فرايند ها سرعت عمل ربات ها براي به اتمام رساندن ماموريت مي باشد.

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners