Skip Navigation Links
معرفی

لیگ چالش عبور از موانع با هدف ایجاد یک فضا تحقیقاتی برای محققان در زمینه کنترل، مسیریابی و تشخیص موانع، بدون نیاز به داشتن ربات و سیستم پیچیده و پرهزینه ای، تشکیل شده است. تیم ها میتوانند الگوریتم ها و نرم افزار های خود را با این شبیه ساز توسعه دهند و در نهایت بر روی ربات واقعی پیاده سازی کرده و در لیگ های دیگر نیز شرکت کنند، تا این الگوریتم ها با چالش دنیای واقعی نیز رو‌به‌رو شود.


ربات شبیه ساز:


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners